Statut FMP

Rozdział I: Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Mam Pomysł, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Krystiana Mariusza Botew, zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym (Repetytorium A numer 3647/2015) sporządzonym przez notariusza Magdalenę Kleszczyńską w kancelarii notarialnej w Bielawie przy ulicy 1 Maja numer 34 lokal numer 201, w dniu dziesiątego września dwa tysiące piętnastego roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 3.

 1. Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.

§ 4.

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem RP.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Świdnica w województwie dolnośląskim.

§ 6.

 1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja używa loga z napisem: Fundacja Mam Pomysł oraz znakiem graficznym Fundacji.

§ 7.

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, podgrupy i filie oraz inne wyodrębnione jednostki organizacyjne,które swą decyzją powołuje Zarząd, a także przystępować do innych fundacji, stowarzyszeń, jeśli nie naruszy to postanowień niniejszego Statutu. Decyzję o przystąpieniu podejmuje Zarząd poprzez jednomyślną uchwałę.
 2. Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej wolontariuszy.
 3. Fundacja może zatrudniać pracowników.
 4. Fundacja może powoływać społecznych inspektorów do spraw ochrony zwierząt.
 5. Wolontariusze oraz społeczni inspektorzy działają w ramach Fundacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

§ 8.

 1. Ministrem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Edukacji Narodowej.

 

Rozdział II: Cele i zasady działania fundacji.

 

§ 9.

Celami Fundacji są:

 1. Prowadzenie akcji i wszelkich działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska, praw zwierząt, wspierania i edukacji ludzi w potrzebie, wdrażania nowych technologii i innych zagadnień dotyczących ludzi, zwierząt i techniki.

§ 10. 1.

Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa w przedmiocie:

 1. Działalność edukacyjną, naukową, wydawniczą i badawczą. (PKD 94.99.Z)
 2. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i humanitaryzm. (PKD 94.99.Z)
 3. Promocję i organizacja wolontariatu, w tym również wolontariatu pracowniczego. (PKD 94.99.Z)
 4. Organizowanie kampanii edukacyjnych promujących zdrowie, zdrowego stylu życia, zagadnień ekologicznych. (PKD 85.59.B)
 5. Edukacja w zakresie właściwych warunków chowu i hodowli zwierząt. (PKD 85.59.B)
 6. Udzielanie pomocy intelektualnej, rzeczowej oraz finansowej ludziom w trudnej sytuacji życiowej. (PKD 94.99.Z)
 7. Organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów, i konferencji służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celem Fundacji, a także upowszechnianie za pomocą prasy, radia, telewizji i sieci internetowej tych doświadczeń. (PKD 85.59.B)
 8. Organizowanie konferencji mających na celu przybliżenie problemów stanowiących przedmiot działania Fundacji innym osobom i instytucjom. (PKD 85.59.B)
 9. Skupianie wokół Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych - w kraju i za granicą – zainteresowanych i wspierających jej cele. (PKD 94.99.Z)
 10. Współpracę z władzami samorządowymi, a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi, działającymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji. (PKD 94.99.Z)
 11. Organizację eventów. (PKD 82.30.Z)
 12. Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw ludzi i zwierząt. (PKD 94.99.Z)
 13. Podejmowanie interwencji w sprawach niehumanitarnego, sprzecznego z prawem traktowania zwierząt, działanie w ich obronie, niesienie pomocy. (PKD 94.99.Z
 14. Prowadzenia działań mających na celu zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. (PKD 94.99.Z)
 15. Promocję i wspieranie przedsiębiorczości. (PKD 94.99.Z)
 16. Wspieranie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych. (PKD 74.90.Z)
 17. Tworzenie oraz propagowanie rozwiązań technicznych podnoszących komfort życia ludzi oraz zwierząt. (PKD 74.90.Z)
 18. Aktywizacja i edukacja seniorów. (PKD 88.10.Z)
 19. Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie ochrony praw ludzi, zwierząt i środowiska. (PKD 94.99.Z)
 20. Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w związku z realizowanymi celami, także za pośrednictwem publikacji w mediach. (PKD 94.99.Z)
 21. Ratownictwo i ochronę ludności. (PKD 94.99.Z)
 22. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, w zakresie respektowania obowiązującego prawa. (PKD 94.99.Z)
 23. Formułowanie obywatelskich projektów legislacyjnych, oraz współuczestniczenia w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych. (PKD 94.99.Z)
 24. Udostępnianie przestrzeni, środków i wiedzy do realizacji projektów i zainteresowań. (PKD 94.99.Z)
 25. Organizację wizyt studyjnych i wyjazdów. (PKD 94.99.Z)
 26. Opracowywanie metod ponownego wykorzystania odpadów. (PKD 38.32.Z)
 27. Przywracanie świetności miejscom ważnym dla lokalnej społeczności. (PKD 94.99.Z)
 28. Wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki. (PKD 94.99.Z)
 29. Działalność weterynaryjna. (PKD 75.00.Z)
 30. Działalność pozostałych organizacji członkowskich w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z).
 31. Podejmowanie działań innych niż wymienione w pkt. 1-30 służących ochronie praw ludzi, zwierząt i środowiska. (PKD 94.99.Z)

§ 10. 2.

Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa w przedmiocie:

 1. Wydawanie książek. (PKD 58.11.Z)
 2. Wydawanie broszur, katalogów, ulotek. (PKD 58.19.Z)
 3. Organizowanie szkoleń, kursów, spotkań, seminariów, i konferencji służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celem Fundacji, a także upowszechnianie za pomocą prasy, radia, telewizji i sieci internetowej tych doświadczeń. (PKD 85.59.Z)
 4. Organizowanie konferencji mających na celu przybliżenie problemów stanowiących przedmiot działania Fundacji innym osobom i instytucjom. (PKD 85.59.Z)
 5. Tworzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich we własnym zakresie. (PKD 96.09.Z)
 6. Prowadzenie hotelu dla zwierząt. (PKD 96.09.Z)
 7. Opracowywanie metod ponownego wykorzystania odpadów. (PKD 38.32.Z)
 8. Administracja oraz tworzenie portali internetowych. (PKD 63.12.Z)
 9. Doradztwo w zakresie public relations. (PKD 70.21.Z)
 10. Administracja portalami społecznościowymi. (PKD 63.12.Z)
 11. Sprzedaż detaliczna produktów własnego wyrobu. (PKD 47.99.Z)
 12. Sprzedaż detaliczna produktów własnego wyrobu przez Internet. (PKD 47.91.Z)
 13. Transport zwierząt. (PKD 96.09.Z)
 14. Produkcja bud oraz kojców dla zwierząt. (PKD 32.99.Z)
 15. Pielęgnacja oraz zagospodarowanie terenów zielonych. (PKD 81.30.Z)
 16. Utrzymanie czystości w budynkach. (PKD 81.10.Z)
 17. Wykonywanie remontów. (PKD 41.20.Z)
 18. Organizacja eventów. (PKD 82.30.Z)
 19. Działalność weterynaryjna. (PKD 75.00.Z)
 20. Działalność pozostałych organizacji członkowskich w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)

Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem.

 

Rozdział III: Organy Fundacji

 

§ 11

 1. Organami Fundacji są:
  a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem
  b) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
 2. Członkowie Zarządu i Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.
 3. Członkowie Zarządu i Rady nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.
 4. Członkiem Zarządu i Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

RADA FUNDACJI

 

§ 12

 1. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady, za ich pisemną zgodą, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 3. Członkiem Rady nie może być:
  a) członek Zarządu ani osoba pozostająca z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  b) kierownik placówki, przedstawicielstwa bądź oddziału Fundacji oraz zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik podległy bezpośrednio członkowi Zarządu Fundacji,
  c) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek śmierci, złożenia rezygnacji, w przypadku skazania na karę pozbawienia praw publicznych lub odwołania.
 5. Rada może odwołać członka Rady, w przypadku:
  a) długotrwałej choroby uniemożliwiającej pracę w Fundacji,
  b) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa,
  c) prowadzenie przez niego działalności niezgodnej z interesem Fundacji.
 6. Do zakresu działalności Rady należy prowadzenie nadzoru oraz kontroli nad działalnością Fundacji:
  a) Zatwierdzanie programów działania Fundacji,
  b) Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi,
  c) Ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
  d) Przeprowadzanie, przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane w tym celu przez Radę, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków,
  e) Uchwalanie zmian statutu Fundacji,
  f) Podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji.
 7. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego nie rzadziej niż raz w roku.
 8. W posiedzeniach tych może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu w celu składania wyjaśnień.
 9. Sprawozdania z kontroli Rada przedstawia Zarządowi i Fundatorowi.2
 10. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ich prawomocności wymagana jest obecność, co najmniej połowy składu jej członków. W razie równowagi przeważa głos Przewodniczącego Rady.
 11. Pod warunkiem wcześniejszego zawiadomienia o terminie, miejscu oraz przedmiocie obrad Rady, za ważnie oddany głos uważa się także:
  a) głos oddany podczas videokonferencji,
  b) głos oddany za pośrednictwem internetu,
  c) głos oddany za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych środków przekazywania informacji na odległość.

§ 13

 1. Zarząd składa się z 3 osób, w tym: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu.
 2. Fundator Fundacji wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
 3. Odwołania i wyboru członka Zarządu dokonuje Rada Fundacji na czas nieokreślony.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
  b) odwołania przez Radę Fundacji,
  c) śmierci członka Zarządu.
 5. Odwołanie członka Zarządu jest możliwe w przypadku:
  a) długotrwałej choroby uniemożliwiającej pracę w Fundacji,
  b) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa,
  c) prowadzenie przez niego działalności niezgodnej z interesem Fundacji.

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji,
  b) uchwalanie regulaminów,
  c) zarządzanie majątkiem Fundacji,
  d) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
  e) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
  f) podejmowanie uchwały o współpracy z innymi fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami, których cele pokrywają się z celami statutowymi Fundacji,
  g) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzeni pracowników Fundacji,
  h) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, zgodnie z niniejszym Statutem.
  i) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji.

§ 15

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes lub Wiceprezes Zarządu lub Pełnomocnik Powołany w tym celu przez Zarząd.
 2. Zarząd może ustanowić Członka Rady pełnomocnikiem działającym w imieniu Fundacji.

§ 16

 1. Zarząd zbiera się raz w miesiącu oraz w miarę potrzeb.
 2. Zarząd zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
 4. Pod warunkiem wcześniejszego zawiadomienia o terminie, miejscu oraz przedmiocie obrad Zarządu, za ważnie oddany głos uważa się także:
  a) głos oddany podczas videokonferencji,
  b) głos oddany za pośrednictwem internetu,
  c) głos oddany za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych środków przekazywania informacji na odległość.
 5. Posiedzenie Zarządu może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na wniosek któregokolwiek z jego członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 6. Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 7. Każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem.
 8. Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezes lub Wiceprezes.

 

Rozdział IV: Majątek i dochody Fundacji.

 

§ 17

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatora, w kwocie 500 zł.
 2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku jej działalności.

§ 18

 1. Dochodami Fundacji są w szczególności:
  a) darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych,
  b) subwencje osób prawnych,
  c) odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,
  d) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
  e) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
  f) dotacje z budżetu państwa,
  g) dotacje z programów pomocowych Unii Europejskiej.
 2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji oraz ze zbiórek publicznych przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działania Fundacji.
 3. Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 6. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego.
 7. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

 

§ 19

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V: Zmiany Statutu.

 

§20

 1. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim. Jednakowoż Fundacja w toku swej działalności może określić dodatkowe cele i sposoby ich realizacji nie będące w sprzeczności z dotychczasowymi.
 2. Zmiana Statutu następuje drogą sporządzenia Aneksu do Statutu, w którym zawarte zostaną uchwalone zmiany.
 3. Fundacja po zastosowaniu §20 pkt. 2 posługuje się ujednoliconym tekstem statutu z naniesionymi zmianami.

 

Rozdział VI: Postanowienia końcowe

 

§ 21.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji. Wyróżnienia te ustanawia Zarząd na wniosek Fundatora lub członka Zarządu. Tryb przyznawania tych wyróżnień określa Zarząd.


§ 22.

 1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną Fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku miałyby ulec zmianie cele Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd poprzez jednomyślną uchwałę.

 

§ 23.

 1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i dowołuje Zarząd.
 3. Zarząd wskaże podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji.